Συνεδρίαση 16/5/2012

Η τακτική συνεδρίαση του ΜΕΣ.Χ¨ΓΙΩΡΓΗ συνεκλήθη στις 7μ,μ της16/05/2012 στο Θεολόγο Θάσου από τον πρόεδρο Καραντέλλο Ιωάννη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Καραντέλλος Ιωάννης 2) Κλήμης Δημήτριος 3) Kουτέβος Ιωάννης 4) Κυριώτη Στεφανία 5)Καψάλης Μενέλαος 6)Μαρκιανος Ιωάννης 7)Φιλίππου Αναστάσιος

Θέματα

1) Περί Αποδοχής Οικονομικής ενίσχυσης από τον Δήμο Θάσου Τεσσάρων χιλιάδων Εύρο (4000€) ΑΠΟΦΑΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για την αποδοχή της οικονομικής ενισχύσεις από τον Δήμο Θάσου της Οικονομικής Ενισχύσεις Tτεσσάρων χιλιάδων Εύρο.(4000€) και εξουσιοδοτεί την ταμία του Συλλόγου Κυριώτη Στεφανία να προβεί στην παραλαβή αυτών των χρημάτων.
Το Παρόν Πρακτικό αφού συντάθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως εξής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                 Ο γραμματέας του Δ.Σ. Καραντέλλος Ιωάννης                                                                                                                    Μαρκιανός Ιωάννης

Τα Μελή του Δ.Σ.

Κουτέβος Ιωάννης

Κλήμης Δημήτριος

Στεφανία Κυριώτη

Καψάλης Μενέλαος

Φιλίππου Αναστάσιος

Είστε εδώ : Νέα > Συνεδρίαση 16/5/2012